Học Bổng

Chính sách học bổng

Việc cấp học bổng phải qua hội đồng xét duyệt và Hiệu trưởng phê duyệt ra quyết định nên Học phí HKI phải tạm ứng trước và sau khi có quyết định sẽ được hoàn trả trong tháng sau.