Trung học

Lịch kiểm tra trực tuyến HK 1 cấp Trung học, NH 2021-2022

 Ngày

kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn

Thời gian (phút)

Thời gian bắt đầu  làm bài và kết thúc

3/1/2022

(Thứ Hai)

Sáng

 

Ngữ văn Khối 10

50

07h30-08h20

Ngữ văn khối 11,12

50

07h35-08h25

Ngữ văn khối 6, 7

40

08h40-09h20

Ngữ văn khối 8

40

08h45-09h25

Ngữ văn khối 9

50

08h45-09h35

Chiều

Vật lý khối 10

45

14h00-14h45

Vật lý khối 11,12

45

14h05-14h50

Vật lý khối 7

40

15h00-15h40

Vật lý khối 8,9

40

15h05-15h45

Lịch sử - Địa lý Khối 6

40

15h00-15h40

4/1/2022

(Thứ Ba)

Sáng

 

Toán Khối 10

90

07h30-09h00

Toán Khối 11,12

90

07h35-09h05

Toán Khối 6,7

60

09h15-10h15

Toán Khối 8,9

60

09h20-10h20

Lịch sử Khối 10

40

09h15-09h55

Lịch sử Khối 11,12

40

09h20-10h00

Lịch sử Khối 7

40

10h25-11h05

Lịch sử Khối 8,9

40

10h30-11h10

Chiều

Tin học  Khối 8,9

40

14h00-14h40

Tin học  Khối 6,7

40

14h05-14h45

GDQP  Khối 10

40

15h0-15h40

GDQP  Khối 11,12

40

15h05-15h45

5/1/2022

(Thứ Tư)

Sáng

 

Tiếng Anh 10

45

07h30-08h15

Tiếng Anh 11,12

45

07h35-08h20

Tiếng Anh Khối 6,7

45

08h30-09h15

Tiếng Anh Khối 8,9

45

08h35-09h20

Sinh học khối 7

40

09h30-10h10

Sinh học Khối 8,9

40

09h35-10h15

Sinh học Khối 10

45

10h15-11h00

Sinh học Khối 11,12

45

10h20-11h05

Chiều

GDCD  Khối 8,9

40

14h00-14h40

GDCD  Khối 6,7

40

14h05-14h45

GDCD  Khối 10

40

15h0-15h40

GDCD  Khối 11,12

40

15h05-15h45

6/1/2022

(ThứNăm)

Sáng

Địa lý Khối 10

40

07h30-08h10

Địa lý Khối 11,12

40

07h35-08h15

Địa lý Khối 7

40

08h20-09h00

Địa lý Khối 8,9

40

08h25-09h05

Công nghệ Khối 10

45

09h15-10h00

Công nghệ Khối 11,12

45

09h20-10h05

Chiều

Hóa học Khối 8,9

40

14h00-14h40

KHTN Khối 6

40

14h05-14h45

Hóa học Khối 10

45

15h00-15h45

Hóa học Khối 11,12

45

15h05-15h50

Sinh hoạt lớp

 

16h00-16h45

  Ghi chú: HS toàn cấp nghỉ học ngày 7/1/2022.