Giới thiệu

Ban lãnh đạo trường

Hiệu trưởng Trường Song Ngữ Lạc Hồng

TS Đỗ Thị Lan Đài - Tốt nghiệp tại Hoa Kỳ

Chánh văn phòng HĐQT trường Đại học Lạc Hồng

Phó Hiệu trưởng Trường Song Ngữ Lạc Hồng

Cô Nguyễn Thị Thuật 

 Tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội chuyên ngành ngữ Văn