Thông báo

Lịch kiểm tra học kì II (khối Tiểu học)

II. KHỐI TIỂU HỌC

1. Các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, TNXH, Đạo đức, Thủ công/Kĩ thuật, Tin học, Anh văn (KN Nghe - Nói):

- GV kiểm tra theo TKB từ ngày 22/4/2019 " 03/5/2019.

2. Các môn Anh văn (KN Đọc – Viết), Khoa học, Lịch sử - Địa lí (khối 4-5) và Toán, Tiếng Việt:

a) Môn Anh văn (KN Đọc – Viết):

Ngày kiểm tra

Khối/ lớp

Buổi kiểm tra

Thời gian làm bài (phút)

Ghi chú

02/5/2019

1

Sáng

07h30 – 08h15

GVCN/ TrG làm giám thị hành lang

2

08h20 – 09h05

3

Chiều

13h30 – 14h15

03/5/2019

4

Chiều

13h30 – 14h15

5

14h20 – 15h05

b) Môn Khoa học, Lịch sử - Địa lí (khối 4-5) và Toán, Tiếng Việt:

Khối/ lớp

Ngày
kiểm tra

Buổi kiểm tra

KN kiểm tra

Thời gian phát đề (phút)

Thời gian bắt đầu làm bài

(phút)

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

1

08/5/2019

Sáng

TV (Viết)

TV (Đọc-hiểu)

Đọc thành tiếng

07h55

09h25

 

08h00

09h30

10h10

40

30

 

Kết thúc khi HS cả lớp đọc xong

Chiều

Toán

13h55

14h00

40

 

2, 3

07/5/2019

Sáng

TV (Viết)

TV (Đọc-hiểu)

Đọc thành tiếng

07h55

09h25

 

08h00

09h30

10h15

40

35

 

Kết thúc khi HS cả lớp đọc xong

Chiều

Toán

13h55

14h00

40

 

4, 5

08/5/2019

Sáng

Khoa học

07h55

08h00

40

 

Lịch sử - Địa lí

09h25

09h30

40

 

09/5/2019

Sáng

TV (Viết)

TV (Đọc-hiểu)

Đọc thành tiếng

07h55

09h25

 

08h00

09h30

10h10

55

35

 

Kết thúc khi HS cả lớp đọc xong

10/5/2019

Sáng

Toán

07h55

08h00

40