Thông báo

Lịch kiểm tra học kì 1 khối Tiểu học

1. Các môn đánh giá bằng nhận xét, Tin học, Tiếng Anh (KN Nói):

- Từ 21/12 --> 26/12/2020: Kiểm tra theo TKB môn học.

2. Các môn kiểm tra tập trung: Khoa học, Lịch sử - Địa Lí, Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (KN Nghe – Đọc – Viết)

Khối

Ngày

Buổi

Thời gian

Môn kiểm tra

1

28/12/2020

Sáng

08h00 – 08h40

Toán

09h30 – 10h10

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

14h00 – 14h30

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

14h30 – KT khi HS cả lớp đọc xong

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

31/12/2020

Chiều

14h15 - 14h50

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

2,3

30/12/2020

Sáng

08h00 – 08h40

Toán

09h30 – 10h10

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

14h00 – 14h35

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

14h35 – KT khi HS cả lớp đọc xong

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

31/12/2020

Sáng

(Khối 3)

08h15 - 08h50

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

Chiều

(Khối 2)

13h30 - 14h05

4,5

29/12/2020

 

08h00 – 08h40

Toán

 

09h30 – 10h25

Tiếng Việt (Viết)

 

14h00 – 14h35

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

 

14h35 – KT khi HS cả lớp đọc xong

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

31/12/2020

Sáng

07h30 - 08h05

(Khối 4)

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

10h10 - 10h45

(Khối 5)

Chiều

14h00 – 14h40

Khoa học

15h30 – 16h10

Lịch sử - Địa lí