Thông báo

Lịch thi kiểm tra giữa HK 1 (2017-2018)

Ngày kiểm tra

Khối

Buổi
kiểm tra

Môn kiểm tra

Hình thức đề kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Thời gian HĐ coi KT làm việc

Ghi chú

Thứ tư, ngày 04/10/2017

12,9

Chiều

Ngữ văn

Tự luận

14h00

90

13h30

Khối 6,7,8,10,11 học theo TKB

12

Vật lý/Lịch sử

Tự luận

15h45

45

Thứ năm, ngày 05/10/2017

12,9

Sáng

Toán

Tự luận

07h45

90

07h15

12,9

Anh

4/6

10h00

60

12

Chiều

Hóa/ Địa

Tự luận

14h00

45

13h30

Khối 6,7,8,9, 10,11 học theo TKB

12

Sinh/ GDCD

Tự luận

15h00

45

Thứ ba, ngày 10/10/2017

6,7,8,10,11

Chiều

Ngữ văn

Tự luận

14h00

90

13h30

Khối 9,12 học theo TKB

10,11

Hóa

Tự luận

15h45

45

Thứ tư, ngày 11/10/2017

6,7,8,10,11

Sáng

Toán

Tự luận

07h45

90

07h15

10,11

Tự luận

09h30

45

6,7,8,10,11

Chiều

Anh

4/6

14h00

60

13h30