Thông báo

Lịch kiểm tra giữa HK 2 năm học 2018-2019 (Phổ thông)

Ngày kiểm tra

Khối

Buổi
kiểm tra

Môn kiểm tra

Hình thức đề kiểm tra

Thời gian vào phòng

Thời gian bắt đầu làm bài

Hết giờ làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Thời gian HĐ coi KT làm việc

Ghi chú

Thứ ba, ngày 5/03/2019

12

Chiều

Ngữ văn

Tự luận

13h15

13h30

15h30

120

13h20

Khối 6,7,8, 10,11 học theo TKB

12

Vật lý/Lịch sử

Trắc nghiệm

15h45

16h00

16h50

50

9

Ngữ văn

Tự luận

13h15

13h30

15h00

90

Thứ tư, ngày 6/03/2019

12

Sáng

Toán

Trắc nghiệm

07h30

07h45

09h15

90

07h15

12

Anh

Trắc nghiệm

09h45

10h00

11h00

60

9

Toán

Tự luận

07h30

07h45

09h15

90

12

Chiều

Hóa/ Địa

Trắc nghiệm

13h45

14h00

14h50

50

13h30

12

Sinh/ GDCD

Trắc nghiệm

15h15

15h30

16h20

50

9

Anh

Tự luận

13h45

14h00

15h00

60

   

Thứ ba, ngày 12/03/2019

6,7,8,10,11

Chiều

Ngữ văn

Tự luận

13h30

13h45

15h15

90

13h20

Khối 9,12 học theo TKB

10,11

Hóa

Tự luận

15h30

15h45

16h30

45

Thứ tư, ngày 13/03/2019

6,7,8, 10,11

Sáng

Toán

Tự luận

07h30

07h45

09h15

90

07h15

10,11

Tự luận

09h45

10h00

10h45

45

6,7,8,10,11

Chiều

Anh

4/6 TN/TL

14h00

14h15

15h15

60

13h30