Thông báo

Lịch kiểm tra trực tuyển HK1 năm học 2021-2022

1. Các môn kiểm tra tại lớp (Âm nhạc, Mỹ thuật, HĐTN 6, Công nghệ THCS):

- Theo Kế hoạch môn học tuần từ 25-28/10/2021.

2. Các môn kiểm tra tập trung:

- Khối 6: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD, KHTN, Lịch sử - Địa lý (6 môn).

- Khối 7: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Sinh học (8 môn).

- Khối 8, 9: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học (9 môn).

- Khối 10, 11, 12: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ (10 môn).

* Lịch kiểm tra chi tiết:

Ngày

kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn

Thời gian (phút)

Thời gian bắt đầu  làm bài và kết thúc

29/10

(Thứ Sáu)

Sáng

 

Toán Khối 10,11,12

90

07h30-09h00

Toán Khối 6,7,8,9

60

09h15-10h15

Chiều

Lịch sử Khối 10,11,12

40

14h00-14h40

Lịch sử - Địa lý khối 6

Lịch sử Khối 7,8,9

40

15h00-15h40

Sinh hoạt lớp

 

16h00-16h45

01/11

(Thứ Hai)

Sáng

 

Ngữ văn Khối 9,10,11,12

50

07h30-08h20

Ngữ văn Khối 6,7,8

40

08h30-09h10

Vật lý khối 10,11,12

45

09h15-10h00

Vật lý khối 7,8,9

40

10h10-10h50

Chiều

GDCD  Khối 6,7,8,9

40

14h00-14h40

GDCD  Khối 10,11,12

40

15h00-15h40

02/11

(Thứ Ba)

Sáng

 

Tiếng Anh 10,11,12

45

07h30-08h15

Tiếng Anh Khối 6,7,8,9

45

08h30-09h15

KHTN Khối 6

40

09h30-10h10

Sinh học Khối 7,8,9

40

09h30-10h10

Sinh học Khối 10,11,12

45

10h15-11h00

Chiều

Học sinh nghỉ, tự ôn tập

03/11

(Thứ Tư)

Sáng

Địa lý Khối 10,11,12

40

07h30-08h10

Địa lý Khối 7,8,9

40

08h20-09h00

Công nghệ Khối 10,11,12

45

09h15-10h00

Chiều

Hóa học Khối 8,9

40

14h00-14h40

Hóa học Khối 10,11,12

45

15h00-15h45

 

Ghi chú: Khối 7 nghỉ chiều 03/11;  Khối 6 học cả ngày 03/11 theo Thời khóa biểu online.